طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
24 نوامبر

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1388

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عنوان ” شیوع بوی دهان با زمینه  سایکولوژیک (کلاس II و III ) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88-87  را در دانشکده بهداشت به اتمام رساندیم.

چکیده این طرح را در زیر بخوانید.

مقدمه و هدف : اغلب بالغین حداقل گهگاه از بوی بد دهان خود رنج می برند در بعضي از موارد علي‌رغم اينكه بوي بدي از دهان به مشام نمي‌رسد ، بيماران از وجود بوي‌دهان شكايت دارند كه از آن به عنوان بوي دهان كاذب و ترس از بوي دهان (بوی دهان کلاس II و III) ياد مي‌شود . لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع بوی دهان با زمینه  سایکولوژیک (کلاس II و III ) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88-87 صورت گرفت .

 

مواد و روشها : این مطلعه از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی (cross sectional) می باشد که بر روی 504 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به غیر از دانشجویان دندانپزشکی صورت گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی Yaegaki وCoil ، به منظور بررسی علت بوی دهان و زمینه های سایکولوژیک آن استفاده شد که به  بررسی میزان شیوع احساس بوی دهان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی پرداخت و سپس مواردی که احساس ابتلاء داشتند توسط متخصص معاینه شدند و وجود بوی دهان تائید و یا رد گردید و میزان ابتلاء به بوی دهان بصورت کلاس Iو II در جامعه پژوهش مشخص گردید.

در نهایت جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون من ویتنی و آزمون کای اسکوائر استفاده شد.

 

یافته ها و نتایج : 26%  افراد مورد بررسی مذکر و 74% ایشان مؤنث بودند. همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد که در 4/93% مواردی که به دلیل اظهار بوی دهان به مطب ارجاع داده شدند نظر دندانپزشک منطبق با نظر بیمار بود. نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی زمینه سایکولوژیک بوی دهان بر اساس خوداظهاری در آقایان بیشتر از خانم ها می باشد و آزمون مان- ویتنی نیز اختلاف را معنی داری نشان می دهد(p value=0/04). و آزمون کای اسکوئر نشان داد که شیوع بوی دهان سایکولوژیک کلاس II در خانم ها و آقایان تفاوت معنی دار ندارد . (p value=0/92)

 

بحث و نتیجه گیری:  بیماری بوی دهان جزء بیماریهای روان تنی  است و به همین خاطر ملاحظات روانی در آن قابل توجه می باشد . با توجه به اینکه در این مطالعه تمام افرادي كه به عنوان مبتلايان  به بوي دهان كلاس II و III در جلسه پايش درمان پذيرفتند كه بوي دهان ايشان كاهش پيدا كرده است و این یافته به معنای نبود کلاس III بوی دهان در میان افراد مورد بررسی است ، لذا پيشنهاد مي شود براي اظهار نظر دقيق تر در باره فراواني بوي دهان سايكوژنيك در كشورمان، مطالعات ديگري انجام شودكه دايره افراد مورد بررسي آن وسيع تر از اين تحقيق باشد و شامل تمام سنين بشود.

 

کلید واژه ها : بوی دهان، زمینه سایکولوژیک، دانشجویان علوم پزشکی

جستجو

دسته‌ها