تاثیر دهانشویه ها بر بوی دهان
18 دسامبر

مقاله پژوهشی درباره تاثیر دهانشویه ها بر بوی دهان 1386

مقاله پژوهشی درباره تاثیر دهانشویه ها بر بوی دهان 1386

تاثیر دهانشویه ها بر بوی دهان موضوعی بود که توانستیم در طرخ تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آن بپردازیم. نتایج این پژوهش را در سال 1386 در مجله پژوهشی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران به چاپ رساندیم که در زیر خلاصه مقاله را ملاحظه می کنید:

چکیده

زمینه و هدف:

بوی دهان عمدتاً به دلیل ایجاد ترکیبات فرّار گوگرددار (VSC) نظیر سولفیدهیدروژن و متیل مرکاپتان ایجاد می‌شود. رایج ترین نوع محصولات مؤثر بر بوی دهان دهانشویه‌ها هستند. در بازار داخل کشور انواع مختلف دهانشویه وجود دارد که ادعا می‌شود در درمان بوی دهان مؤثر هستند. هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر چند دهان‌شویه تجاری موجود در بازار ایران بر کاهش VSC (بوی دهان) در انسان می‌باشد. 

روش بررسی:

در یک مطالعه بالینی میزان تأثیر سه دهان‌شویه موجود در بازار ایران (دهان‌شویه حاوی اسیدبنزوئیک(IR)، دهان‌شویه حاوی پراکسیدهیدروژن(NA)، ودهان‌شویه گیاهی حاوی عصاره هیدروالکلی سه گیاه گل میخک، دارچین و هل(CI) به روشCysteine Challenge testing در هفت داوطلب ارزیابی گردید و نتایج حاصله با کنترل مثبت-کلرید روی-(ZN) و منفی-آب مقطر-(DW) مقایسه شد. در این مطالعه میزان ترکیبات فرّار گوگرددار (VSC) به کمک دستگاه آشکارساز ترکیبات گوگرددار (Halimeter) اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون One wey ANOVA و Pos hoc LSD مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.

یافته‌ها: 

برای هر یک از موارد مورد آزمون، درصد کاهش VSC در مدت سه ساعت محاسبه گردید و معلوم شد که بین موارد مورد آزمون فقط در دقـایق بیست، چهل، شصت و هشتـاد اختلاف معنـی‌داری وجود دارد. تـرتیب قدرت مهـاری آنها در ساعت اول ZN>NS>DW>IR>CI و در دو ساعت بعد NS>DW>IR>ZN>CIبود.

 نتیجه‌گیری:

دهانشویه پراکسید هیدروژن نسبت به سایر دهان‌شویه‌ها در مدت سه ساعت تأثیر بیشتری بر کاهش VSC دارد اگرچه این تأثیر فقط در هشتاد دقیقه اول ارزش بالینی دارد.

جستجو

دسته‌ها