کتاب

کتاب های منتشر شده

  • کتاب مباحثی در بیوشیمی دندانپزشکی ۱۳۹۴

    مباحثی در بیوشیمی دندانپزشکی مباحثی در بیوشیمی دندانپزشکی . به منظور ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان علوم پزشکی مخصوصا دندانپزشکی، کتاب “مباحثی در بیوشیمی دندانپزشکی” در خرداد ۱۳۹۴ […]
    مباحثی در بیوشیمی دندانپزشکی
  • کتاب بیوشیمی برای دانشجویان دندانپزشکی ۱۳۸۱

    بیوشیمی دندانپزشکی بیوشیمی دندانپزشکی . در مهرماه سال ۱۳۷۱ در اولین جلسه درس بیوشیمی بود که با استاد گرامی پرفسور محمود دوستی آشنا شدیم. ایشان پیشنهاد دادند […]
    کتاب بیوشیمی برای دانشجویان دندانپزشکی اولین کتاب بنده در زمینه بیوشیمی دندانپزشکی است.